حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی

حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی

داوری بین المللی
مرکز داوری وایپو
حقوق مالکیت فکری
حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری
حقوق مالکیت فکری در ایران
حقوق مالکیت فکری در اسناد بین الملل
پایان نامه داوری بین المللی
پایان نامه حقوق مالکیت فکری

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی

 

 

 

 

 

چکیده

مالکیت فکری سلطنت بر ایده توسط خالق آن است. احترام به قاعده ید در عمق اندیشه و تفکر هر خردمندی وجود دارد. مالکیت یکی از علاقه های آدمی نسبت به اموال است. مالکیت فکری حقی بشری است و احترام به آن موجب رسیدن به تمامی آرمان های متعالی انسانی است. عصر حاضر که روند تولید دانش سرعتی بی سابقه یافته، بشر را با تجربه ی نوینی روبرو ساخته است و باعث شده تا اهمیت مالکیت فکری در صدر اموال و مالکیت ها، به خوبی قابل درک باشد. هنگامیکه حقی احراز و ایجاد می شود، بروز اختلاف در آن جا امری محتمل است. با گذشت زمان و گسترش روابط تجاری در عرصه ی بین المللی، شیوه ی داوری برای حل و فصل اختلافات اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. از اینرو سازمان جهانی مالکیت فکری با ایجاد مرکز داوری و میانجیگیری، تشکیلاتی را برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی فراهم نموده است.

 

 حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری نسبت به دادرسی دارای مزیت های بسیار زیادی است که باعث شده نقش چشمگیری در ارجاع حل و فصل اختلافات ایفا نماید. اولا داوری نسبت به دادرسی با سرعت بیشتر و هزینه ی کم تر انجام می شود. ثانیا مرجع حل اختلاف داور مورد رضایت و توافق طرفین است چه در ضمن قرارداد نسبت به آن توافق کرده باشند و چه پس از بروز اختلاف به داوری فرد یا نهاد خاصی توافق کنند. ثالثا رای داوری مانند دادرسی و برخلاف سایر شیوه های جایگزین الزام آور بوده و طرفین با توافق قبلی متعهد به اجرای رای داوری شده اند. رابعا قانون حاکم بر فرایند داوری و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف امری توافقی بوده و در داوری های سازمانی نیز با پذیرش صلاحیت آن مرجع داوری می باشد.

 

 خامسا موضوع حقوق مالکیت فکری موضوعی تخصصی است و نیاز به تجربه و دانش و تسلط بر قواعد بین المللی مرتبط با آن دارد لذا انتخاب قاضی متخصص در دادگاه های داخلی امکانپذیر نبوده اما در داوری می توان اختلاف را به داور دارای دانش و تجربه در آن زمینه ارجاع داد. سادسا شناسایی و اجرای آرای داوری در تمامی کشور های عضو کنوانسیون نیویورک که تقریبا اکثر کشورها را شامل می شود امکانپذیر می باشد، در صورتی که چنین کنوانسیون جامعی در خصوص شناسایی و اجرای آرای دادگاهها وجود ندارد.

 

 

 

 

کلید واژگان : 

داوری بین المللی

مرکز داوری وایپو

حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری

 

 

 

 

مقدمه

دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی معتقد است جامعه بشری بدون قانون، حکومت و اجبار نمی تواند وجود داشته باشد و در این مفهوم، حقوق برای بشر نیازی طبیعی است. حقوق مالکیت فکری ، حقی شناخته شده و مورد پذیرش از تمدن های باستانی گرفته تا نظام های نوین حقوقی است. این حق در ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد مورد تاکید واقع شده و کشورهای عضو باید حقوق مادی و معنوی صنفان و مخترعان را که به تولید آثار علمی، ادبی یا هنری می پردازند به رسمیت بشناسند.

اولاً می بایست از مالکیت فکری حمایت و احترام به آن تضمین شود وثانیاً در صورت نقض این حقوق توسط دیگران، می بایست جبران خسارت شده و متخلف مجازات شود تا امنیت مورد نیازبرای رشدو تعالی اموال معنوی در بازارهای کشوری در حال توسعه تأمین شود.

برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری که مرزسیاسی و جغرافیایی نمی شناسد، داوری بین المللی بهترین شیوه شناخته شده می باشد. ازینرو مرکز داوری و میانجیگری سازمان جهانی مالکیت فکری تشکیلاتی را برای حل وفصل این نوع اختلافات فراهم نموده است.

 

الف) طرح موضوع

تجارت اعم از داخلی یا بین المللی بر اصل سرعت استوار است لذا حل و فصل دعاوی آن نیز ترجیح داده می شود با سرعت خاته یابد. از این رو طرح اختلاف در محاکم داخلی و طی کردن تشریفات دادرسی در مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام، مدت زمان طولانی را به خود اختصاص می دهد؛ فلذا روش های جایگزین مانند داوری پیچیدگی های قضایی را به همراه نخواهد داشت. به این جهت است که امروزه روش داوری در دعاوی تجاری بین المللی و حتی داخلی پیشرفته ترین، سریع ترین و آسان ترین روش حل و فصل دعاوی، در مقایسه با رسیدگی های قضایی داخلی، شناخته شده است و قواعد دادرسی متحدالشکل برای آن وضع ردیده است و مراجع یا نهادهای داوری بین المللی متعددی برای این امر تشکیل شده است.

مزیت های روش داوری باعث شده است که اختلافات حقوق مالکیت فکری ازین طریق حل و فصل شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی 1

چکیده 5

کلید واژگان : 6

مقدمه 6

الف) طرح موضوع 7

ب) پرسش های اصلی 8

ج) فرضیات تحقیق 8

د) اهداف تحقیق 8

ه) پیشینه تحقیق و نوآوری آن 9

و) نوع و روش تحقیق 10

ز) سازماندهی تحقیق 10

 

فصل اول :کلیات حقوق مالکیت فکری 11

مقدمه 11

مبحث اول : مفهوم حقوق مالکیت فکری 16

گفتار اول: کلیات 16

بند اول : مفهوم حق و حقوق 16

بند دوم : مفهوم مال و مالکیت 19

گفتار دوم: تعاریف 22

بند اول: تعریف حقوق مالکیت فکری 22

بند دوم : وجه تسمیه حقوق مالکیت فکری 24

مبحث دوم : تاریخچه حقوق مالکیت فکری 26

گفتار اول : وضعیت مالکیت فکری در تمدن های باستان 27

گفتار دوم : وضعیت حقوق مالکیت فکری در دوران میانی, جدید و معاصر 29

گفتار سوم : حقوق مالکیت فکری بین المللی 32

مبحث سوم : ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری 33

گفتار اول : ضمانت اجراهای کیفری بین المللی 35

بند اول: کنوانسیون برن 35

بند دوم:  موافقت نامه تجاری حمایت از حقوق مالکیت های فکری «تریپس» 36

بند سوم: کنوانسیون آوانگاشت ها 37

گفتار دوم : ضمانت اجراهای مدنی بین المللی 38

بند اول: کنوانسیون برن 39

 

فصل دوم :اقسام حقوق مالکیت فکری 42

مبحث اول : تقسیم بندی های حقوق مالکیت فکری 42

گفتار اول : تقسیم بندی بر مبنای ماهیت مورد حمایت «مالکیت مادی و مالکیت معنوی» 42

گفتار دوم : تقسیم بندی بر مبنای مصادیق مورد حمایت «مالکیت ادبی و هنری ومالکیت صنعتی» 43

مبحث دوم : حقوق مالکیت ادبی و هنری 44

گفتار اول : تعریف مالکیت ادبی و هنری و مصادیق آن 44

بند اول: حق مؤلف 45

بند دوم . حقوق مجاور 47

گفتار دوم : آثار مورد حمایت حقوق مالکیت ادبی و هنری 48

بند اول: آثار نوشتاری 48

بند دوم: آثار سمعى و بصرى 48

بند سوم: اثر سینمایى 49

بند چهارم: آثار تجسمى 49

بند پنجم: اثر فنى 49

گفتار سوم : حقوق مادی ناشی از مالکیت ادبی و هنری 49

بند دوم: حق اجرا و عرضه و خواندن اثر براى عموم 50

بند سوم:  حق ترجمه 50

بند چهارم: حق پخش اثر از طریق صدا و تصویر 50

گفتار چهارم :  حقوق معنوی ناشی از مالکیت ادبی و هنری 51

بند اول: حق انتساب اثر به پدید آورنده 51

بند دوم: حق حرمت و تمامیت اثر 51

بند سوم: حق تصمیم گیرى در مورد انتشار اثر 52

مبحث سوم : حقوق مالکیت صنعتی 53

گفتار اول : تعریف حقوق مالکیت صنعتی 53

گفتار دوم : موارد تحت حمایت حقوق مالکیت صنعتی 55

بند اول: حق اختراع 55

بند دوم:  علائم تجاری 56

1. علامت تجاری قابل ثبت 56

بند سوم: طرح های صنعتی 60

بند چهارم:  نشان های جغرافیایی 62

بند پنجم: مدل های مصرفی (اختراعات کوچک) 63

بند هفتم: گونه های جدید گیاهی 64

بند هشتم: اسرار تجاری  66

 

فصل سوم :منابع بین المللی و داخلی حقوق مالکیت فکری 68

مبحث اول . معاهدات، کنوانسیون ها و مقررات بین المللی حقوق مالکیت فکری 68

گفتار اول : کنوانسیون های ناظر بر حقوق مالکیت ادبی و هنری 68

بند اول. کنوانسیون برن 68

بند دوم : کنوانسیون بین المللی رم راجع به حمایت از هنرمندان مجری اثر یا مجریان، تولید کنندگان آوانگاشت ها و سازمان های پخش رادیویی 1961. 73

بند سوم : کنوانسیون جهانی ژنو راجع به حق مولف 1952 75

بند چهارم : معاهده وایپو راجع به حق مولف 1996 78

بند پنجم : کنوانسیون بروکسل راجع به توزیع سیگنال های حامل برنامه های انتقال یافته از طریق ماهواره (کنوانسیون ماهواره ها) 1974 80

گفتار دوم : کنوانسیون های ناظر بر حقوق مالکیت صنعتی 81

بند اول : کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی 1883 81

بنددوم : معاهده همکاری برای ثبت اختراع 1970 85

گفتار سوم :‌ موافقت نامه سازمان تجارت جهانی راجع به برخی جنبه های حقوق مالکیت فکری «تتریپس» 1994 88

بند اول : تاریخچه و اهداف 88

بند دوم : ویژگی های موافقت نامه تریپس 90

بند سوم : حقوق مورد حمایت 92

بند چهارم : اصول حاکم 94

1. قاعده ی رفتار ملی 94

2. شرط کشورهای کامله الوداد 94

3. رعایت مقتضیات حقوق رقابت 95

مبحث دوم : سازمان جهانی مالکیت فکری 96

گفتار اول : تاریخچه، اهداف و وظایف 96

بند دوم : اهداف 97

گفتار دوم : اعضاء و ساختار تشکیلاتی 99

بند اول :اعضاء 99

بند دوم : ساختار 100

گفتار سوم : اتحادیه ها و فعالیت های وابسته به وایپو 102

بند اول: اتحادیه های وابسته به وایپو 102

بند دوم : فعالیت های وایپو در ارتباط با کشورهای در حال توسعه 104

مبحث سوم : منابع حقوق مالکیت فکری در ایران 106

گفتار اول : کنوانسیون های بین المللی 106

گفتار دوم : مقررات داخلی 106

بند اول : قانون حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان 1348 106

بند دوم : قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 1352 107

بند سوم : قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای 1379 107

بند چهارم : قانون ثبت علائم و اختراعات 1310 108

بند ششم : قانون تجارت الکترونیکی 108

 

فصل چهارم :حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری 109

مبحث اول: اختلاف و دعوی حقوقی 109

گفتار اول: مفهوم اختلاف و دعوی 110

بند اول: مفهوم اختلاف 110

بند دوم: مفهوم دعوی 112

بند سوم: انواع دعاوی 113

1- انواع دعوی بر اساس ماهیت آن ها 113

دعاوی بر اساس ماهیت به سه دسته تقسیم می شوند: 113

مبحث  دوم: روش های حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری 115

گفتار اول: حل و فصل قضایی اختلافات 115

بند اول: دادگاه های داخلی 115

بند دوم: دادگاه صالح 116

بند سوم: تعیین دادگاه توسط طرفین 117

بند چهارم: اجرای آرای دادگاه های خارجی 119

بند پنجم: دیوان بین المللی دادگستری 120

گفتار دوم: حل و فصل غیرقضایی اختلافات 121

بند اول: مذاکره 121

بند دوم: سازش و میانجیگری 122

بند سوم: کارشناسی 123

مبحث سوم: حل و فصل اختلافات از طریق داوری 125

گفتار اول: کلیات داوری 125

بند اول: مفهوم و ویژگی های داوری 126

بند دوم: انواع داوری 128

بند سوم: مقایسه داوری و دادرسی 133

گفتار دوم: جنبه های حقوقی داوری 136

بند اول: قانون حاکم بر داوری 136

بند دوم: شناسایی و اجرای رای داوری 139

گفتار سوم: سازمان های بین المللی داوری مالکیت فکری 142

بند اول: مرکز داوری سازمان جهانی مالکیت فکری 142

داوری در وایپو به سه شکل صورت می گیرد: 143

بند دوم: رکن حل اختلاف تریپس 146

پیشنهادات 149

منابع و مآخذ 150

 

 

 

 

 

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شرطی سازی ارزشی 56 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شرطی سازی ارزشی 56 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری شرطی سازی ارزشی ادبیات نظری شرطی سازی ارزشی چارچوب نظری شرطی سازی ارزشی فصل دوم پایان نامه شرطی سازی ارزشی دانلود مبانی نظری شرطی سازی…

دانلودکارآموزی - دستگاه تراش و دستگاه فرزو CNC 35ص

دانلودکارآموزی - دستگاه تراش و دستگاه فرزو CNC 35ص کلمات کلیدی : دانلودکارآموزی - دستگاه تراش و دستگاه فرزو CNC 35ص رفتن به سایت اصلی نام فایل : کارآموزی - دستگاه تراش و دستگاه فرزو CNC 35ص فرمت : .DOC…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق کار و هوش اخلاقی 55 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق کار و هوش اخلاقی 55 صفحه کلمات کلیدی : ​​​​​​​مبانی نظری اخلاق کار ​​​​​​​مبانی نظری هوش اخلاقی پیشینه تحقیق اخلاق کار پیشینه تحقیق هوش اخلاقی فصل دوم پایان نامه اخلاق کار فصل دوم پایان…

دانلود پاورپوینت تفکر مثبت

دانلود پاورپوینت تفکر مثبت پاورپوینت در مورد تفکر مثبت پاورپوینت در مورد مثبت اندیشی پاورپوینت تقویت تفکر مثبت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تفکر مثبت جهت رشته رواشناسی در 17 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع…

پاورپوینت اجاره بلند مدت

پاورپوینت اجاره بلند مدت پاورپوینت اجاره بلند مدت اجاره بلند مدت تحقیق اجاره بلند مدت مقاله اجاره بلند مدت تعریف اجاره حسابداری اجاره های بلند مدت اجاره عملیاتی اجاره شکل فروش ثبت حسابداری اجاره به شکل فروش وصول اجاره قرارداد…

بررسی عوامل موثر بر اعتیاد جوانان

بررسی عوامل موثر بر اعتیاد جوانان مواد مخدر اعتیاد جوانان دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل موثر بر اعتیاد جوانان دانلود پایان نامه علوم اجتماعی دانلود پایان نامه خرید دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی رفتن به سایت…

پاورپوینت بیومکانیک کفش دومیدانی

پاورپوینت بیومکانیک کفش دومیدانی کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت بیومکانیک کفش دومیدانی پاورپوینت بیومکانیک کفش دومیدانی بیومکانیک کفش دومیدانی بیومکانیک کفش ورزشی پاورپوینت آماده درس بیومکانیک ورزشی کفش دو روش های متفاوت دویدن وزن کفش میزان سختی تخت کفش قابلیت…

ادبیات نظری و پیشینه تجربی فرسودگی زناشویی

ادبیات نظری و پیشینه تجربی فرسودگی زناشویی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه فرسودگی زناشویی مبانی نظری فرسودگی زناشویی پیشینه تحقیق فرسودگی زناشویی پیشینه داخلی فرسودگی زناشویی پیشینه خارجی فرسودگی زناشویی پیشینه پژوهش فرسودگی زناشویی پیشینه نظری فرسودگی زناشویی…

پاورپوینت جدول اشتال کاربردی آزمون نظام مهندسی

پاورپوینت جدول اشتال کاربردی آزمون نظام مهندسی پاورپوینت جدول اشتال کاربردی دانلود پاورپوینت جدول اشتال کاربردی پاورپوینت آزمون پاورپوینت آزمون نظام مهندسی پاورپوینت نظام مهندسی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت جدول اشتال کاربردی آزمون نظام مهندسی جهت رشته فنی…

پاورپوینت وارائه کامل رشته حسابداری با عنوان ارزیابی متوازن ( Balanced Score Card ) و پیاده سازی BSC درگروه گلرنگ

پاورپوینت وارائه کامل رشته حسابداری با عنوان ارزیابی متوازن ( Balanced Score Card ) و پیاده سازی BSC درگروه گلرنگ ارزیابی متوازن یاده سازی BSC درگروه گلرنگ یاده سازی ارزیابی متوازن درگروه گلرنگ یاده سازی ارزیابی متوازن در سازمان مدل…

آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن

آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن حق حبس مدنی اسقاط حق حبس آثار اعمال حق حبس شیوه اجرای حق حبس موجبات زوال حق حبس هزینه نگهداری از مال در دوره حبس تأثیر حجر حابس یا ورشکستگی او در…

تاثیر سطح مهارت الگو و تمرینات ذهنی بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال

تاثیر سطح مهارت الگو و تمرینات ذهنی بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال علم ورزش تربیت بدنی رشته ورزشی والیبال عملكرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی تاثیر…

پاورپوینت نماهای ساختمانی خشک در 53 اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با تصاویر و دیتایل های اجرایی و توضیحات فنی

پاورپوینت نماهای ساختمانی خشک در 53 اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با تصاویر و دیتایل های اجرایی و توضیحات فنی پروژه پاورپوینت نماهای ساختمانی خشک رفتن به سايت اصلي در این پروژه پاورپوینت نماهای ساختمانی خشک…

فتوت نامه ها و سی رساله از رسائل خاکساریه

فتوت نامه ها و سی رساله از رسائل خاکساریه فتوت نامه رسائل خاکساریه دانلود مقاله فتوت نامه ها و سی رساله از رسائل خاکساریه سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام…

سازمانهای بین المللی و صلح جهانی

سازمانهای بین المللی و صلح جهانی نهاد گرایی صلح جهانی امنیت بین المللی سازمان های بین المللی دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق نقش سازمانهای بین المللی در تامین صلح جهانی دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق دانلود مقاله کارشناسی ارشد…

پاورپوینت طراحی مکانیسم

پاورپوینت طراحی مکانیسم پاورپوینت طراحی مکانیسم ها پاورپوینت آموزش طراحی مکانیسم پاورپوینت تئوری طراحی مکانیزم پاورپوینت مثال طراحی مکانیزم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت طراحی مکانیسم جهت رشته مدیریت در قالب 24 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رفتار شهروندی سازمانی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رفتار شهروندی سازمانی مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی دانلود مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی ادبیات نظری رفتار شهروندی سازمانی فصل دوم پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی مبانی نظری و پیشینه…

پرسشنامه ارائه سیستمی بهبود یافته برای ارزیابی عملکرد شهرک های صنعتی با مدل BSC

پرسشنامه ارائه سیستمی بهبود یافته برای ارزیابی عملکرد شهرک های صنعتی با مدل BSC پرسشنامه ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان با کارت امتیازی متوازن پرسشنامه ارزيابي عملكرد سازمان با روش كارت امتيازي متوازن (bsc) پرسشنامه ارزیابی…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عواطف و کنترل آنها 88 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عواطف و کنترل آنها 88 صفحه فصل دوم پایان نامه عواطف و کنترل آنها مبانی نظری عواطف و کنترل آنها پیشینه تحقیق عواطف و کنترل آنها پیشینه داخلی عواطف و کنترل آنها پیشینه خارجی عواطف…

دانلود پایان نامه در مورد طراحی لباس

دانلود پایان نامه در مورد طراحی لباس کلمات کلیدی : پروژه طراحی لباس پایان نامه طراحی لباس پایان نامه رشته طراحی لباس دانلود پایان نامه طراحی لباس نمونه پایان نامه طراحی لباس پایان نامه طراحی پارچه و لباس پایان نامه…

پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری پیشینه مدیریت ارتباط با مشتری دانلود مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری ادبیات نظری مدیریت ارتباط با مشتری فصل…

افزایش سرسام‌آور مصرف مواد مخدر

افزایش سرسام‌آور مصرف مواد مخدر اعتیاد قاچاق مواد مخدر دانلود مقاله افزایش سرسام‌آور مصرف مواد مخدر اعتیادات مجاز و غیر مجاز اعتیاد به مواد مخدرچیست ؟ درمان های روانی چیست و اصول آن بر چه پایه ای استوار است ؟…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی 2

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی 2 مبانی نظری اختلال اضطراب اجتماعی ادبیات نظری اختلال اضطراب اجتماعی چارچوب نظری اختلال اضطراب اجتماعی فصل دوم پایان نامه اختلال اضطراب اجتماعی پیشینه اختلال اضطراب اجتماعی پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر سبکهای فرزندپروری بر عملکرد تحصیلی 39 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر سبکهای فرزندپروری بر عملکرد تحصیلی 39 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری عملکرد تحصیلی پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی فصل دوم پایان نامه عملکرد تحصیلی مبانی نظری سبک های فرزندپروری پیشینه تحقیق سبک های فرزندپروری…

گزارش کارآموزی رشته کشاورزی و صنایع غذایی در شرکت آرد روشن کاشان با عنوان آرد گندم

گزارش کارآموزی رشته کشاورزی و صنایع غذایی در شرکت آرد روشن کاشان با عنوان آرد گندم تاریخچه گندم آرد گندم کنترل کیفی گندم فرایند آسیاب کردن گندم دانلود گزارش کارآموزی رشته کشاورزی و صنایع غذایی در شرکت آرد روشن کاشان…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *