اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان

اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان

آمیخته ترفیع
ارزش ویژه برند پروما
اثر عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند
تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند
پایان نامه ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی
ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان
پایان نامه تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی از نگاه مشتریان

 

 

 

 

 

چكیده

ارزش ویژه برند به عنوان یک شاخص کلیدی جهت تعیین وضعیت سلامت برند و بازبینی مداوم آن،مرحله ای مهم در مدیریت موثر برند است.با توجه به رویارویی شرکت ها با رقابتی همه جانبه و جهانی در بازار کنونی برند سازی اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. شرکت ها به ابزاری جهت افزایش ارزش ویژه برند خود و ایجاد تمایز نیاز دارند. کوشش ها و فعالیت های بازاریابی یکی از مهمترین ابزارها در این راستا می باشد.انتخاب یک آمیخته ترفیع مناسب به بهبود جایگاه هر برندی در میان رقبای خود می انجامد.

 

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف كاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی از نوع علی، می باشد.جامعه آماری این تحقیق شامل همه  مشتریان فروشگاه پروما می باشد که حداقل یک بار از فروشگاه پروما خرید کرده اند و حجم نمونه، 384  نفر که از طریق روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از نرم افزار SPSS و همچنین لیزرل و تکنیک آماری معادلات ساختاری (SEM) بهره گرفته ایم تا از این طریق ارتباط علی بین معیارهای مدل مشخص شده و بتوان راهکارهای صحیح ومناسب را تدوین نمود. 

 

یافته ها نشان می دهد که تبلیغات، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم به ترتیب اثر مثبت و قویتری نسبت به سایر عناصرآمیخته ترفیع  بر ارزش ویژه برند فروشگاه پروما دارند.همچنین اثر فروش حضوری و پیشبرد فروش مثبت اما ضعیفتر بوده اند.همچنین رابطه معناداری بین پیشبرد فروش و آگاهی از برند ، پیش برد فروش و تداعی با برند ، روابط عمومی و وفاداری به برند ، روابط عمومی و تداعی با برند ،بازاریابی مستقیم و وفاداری به برند ، فروش حضوری و آگاهی از برند مشاهده نشد.

 

 

 

كلمات كلیدی:

برند

آمیخته ترفیع

ارزش ویژه برند

خرده فروشی

فروشگاه زنجیره ای

 

 

 

 

مقدمه

در عصر حاضر با توجه به تاسیس فروشگاه های خرده فروشی و مراکز خرید بزرگ خصوصی رقابت شدیدی بین فعالان صنعت خرده فروشی در جریان است.امروزه مراکز خرید برای جذب مشتریان با هم به رقابت می پردازند،مرکز خریدی که باعث رضایت بیشتر مصرف کنندگان شود در این رقابت برنده خواهد شد(کورویلا و جوشی  ، 2010).  براساس نظر محققین برند ، برند های خرده فروشی نوعا حساسیت بیشتری در مقایسه با برند های محصولات دارند ( آیلاوادی و کلر  ، 2004). 

با توجه به اینکه برند می تواند قلب و روح مخاطب خود را تسخیر نماید و در دنیای امروزی که بازارها مملو از محصولاتی هستند که از لحاظ فیزیکی تفاوت چندانی با هم ندارند،خلق یک برند می تواند تمایز چشمگیری ایجاد کند(لویس و لومبارت  ، 2010).برند گذاری میتوان به طور خاص در خرده فروشی مهم باشد و ماهیتی رقابتی ایجاد کند(وبودا،برنارد و هلسیگ  ،2009).

ارزش ویژه برند غالباً به عنوان ارزشی که یک برند به محصول می دهد توصیف شده است.عموماً ارزش ویژه برند ناشی از کلیه فعالیت هایی است که برای فروش برند صورت میگیرد. بنابراین میتوان آن را بر مبنای فعالیتهای بازاریابی برای برند مورد نظر نیز بررسی نمود.

 

از عوامل مهم برای ایجاد و تقویت ارزش ویژه برند فعالیت های بازاریابی هستند . ارزش ویژه برند حاصل سرمایه گذاری است كه در فعالیت ها ی بازاریابی درگذشته صورت گرفته است . شركت ها از طریق فعالیت های بازاریابی مصرف كنندگان را از برند آگاه ساخته و تصویر مطلوبی از برند در ذهن آنها ایجاد می كنند (ون ریل و همكاران  ، 2005). آمیخته ترفیع به عنوان یکی از اجزای مهم آمیخته بازاریابی می باشد و موفقیت یا عدم موفقیت بسیاری از سازمان ها و شرکتها در گرو فعالیتهای ترفیعی و ترویجی آن هاست و شرکت ها هر ساله بودجه بیشتری را برای فعالیت های ترفیعی خود تصویب می نمایند. بسیاری از مدیران صنعت خرده فروشی بدون در نظر گرفتن اثر بخشی عوامل ترفیعی هزینه های گزافی را به سازمان خود متحمل می کنند در صورتیکه با در نظر گرفتن اثر بخشی عوامل ترفیعی بر ارزش ویژه برند فروشگاه یا مرکز خرید خود میتوانند ترکیب موثرتری از فالیت های ترفیعی و ترویجی را انتخاب و اجرا کنند. از همین رو در این تحقیق پژوهشگر بر آنست تا تاثیر عناصر آمیخته ترفیع را بر ارزش ویژه برند بسنجد و با پیشنهاد ترکیب فعالیت ترفیعی مناسب مدیران فروشگاه پروما تهران را در بالا بردن ارزش ویژه برند این فروشگاه یاری رساند.

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل 1: كلیات تحقیق 18

1-1- مقدمه 19

1-2- بیان مساله 20

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 22

1-4- اهداف تحقیق 24

1-5- سوالات تحقیق 24

1-6- فرضیات تحقیق 25

1-7- روش تحقیق از نظر شیوه انجام تحقیق 27

1-8- جامعه آماری پژوهش و ابزار سنجش 27

1-9- قلمرو تحقیق 27

1-10- تعریف روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل داده ها وآزمون فرضیه ها: 28

1-11- چهارچوب نظری تحقیق 28

1-12- متغیر های تحقیق 29

1-12-1- متغیر های مستقل 29

1-12-2- متغیرهای میانجی وابسته 29

1-12-3- متغیر های وابسته نهایی 30

1-13- تعریف مفهومی  و عملیاتی متغیرها 30

 

فصل 2: ادبیات تحقیق 34

2-1- مقدمه 35

2-2- مفاهیم تحقیق 36

2-2-1- آمیخته ترفیع و ابعاد آن 36

2-2-2- ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده در مدل آکر 47

2-2-3- ارزش ویژه برند 51

2-3- تحلیل و نقد مبانی نظری 55

2-3-1- مدل کلر 55

2-3-2- مدل کاپفرر 57

2-3-3- مدل آکر 58

2-4- مروری بر صنعت خرده فروشی 59

2-4-1- انواع سازمان های خرده فروشی 60

2-4-2- فروشگاه های زنجیره ای 62

2-4-3- تاریخچه پیدایش فروشگاه های زنجیره ای در دنیا 64

2-4-4- تاریخچه پیدایش فروشگاه های زنجیره ای در ایران 66

2-4-5- فروشگاه زنجیره ای پروما 69

2-4-6- جمع بندی صنعت مورد مطالعه 70

2-5- پیشینه تحقیق 70

2-5-1- سوابق تحقیقات داخلی 70

2-5-2- سوابق تحقیقات خارجی 75

2-6- جمع بندی 80

 

فصل 3: روش تحقیق 82

3-1- مقدمه 82

3-2- روش تحقیق 83

3-3- جامعه آماری 85

3-4- نمونه آماری 86

3-4-1- حجم نمونه آماری 86

3-4-2- روش نمونه گیری 87

3-5- ابزار گردآوری داده ها 87

3-6- ویژگی های فنی ابزار گردآوری داده ها 91

3-6-1- روایی 91

3-6-2- پایایی 92

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 94

3-7-1- روش های آزمون آماری 94

3-7-2- آزمون های برازندگی مدل کلی 97

3-8- دلیل انتخاب روش لیزرل برای این مطالعه 99

3-9- جمع بندی 99

 

فصل 4: تجزیه و تحلیل داده ها 100

4-1- مقدمه 101

4-2- ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه 102

4-2-1- جنسیت 102

4-2-2- سن اعضای نمونه 103

4-2-3- وضعیت تاهل 105

4-2-4- سطح تحصیلات اعضای نمونه 106

4-2-5- مشاغل اعضای نمونه 107

4-2-6- حجم خرید ماهانه 109

4-3- توصیف متغیر های تحقیق 111

4-4- شاخص های توصیفی متغیر های تحقیق 112

4-5- تحلیل عاملی سازه های تحقیق 114

4-5-1- تحلیل عاملی تأییدی متغیر فروش حضوری 115

4-5-2- تحلیل عاملی تأییدی متغیر پیشبرد فروش 117

4-5-3- تحلیل عاملی تأییدی متغیر روابط عمومی 119

4-5-4- تحلیل عاملی تأییدی متغیر بازاریابی مستقیم 122

4-5-5- تحلیل عاملی تأییدی متغیر تبلیغات 124

4-5-6- تحلیل عاملی تأییدی متغیر کیفیت درک شده 127

4-5-7- تحلیل عاملی تأییدی متغیر وفاداری برند 129

4-5-8- تحلیل عاملی تأییدی متغیر آگاهی از برند 131

4-5-9- تحلیل عاملی تأییدی متغیر تداعی برند 133

4-5-10- تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش ویژه برند 135

4-6- مدل ساختاری تحقیق 137

4-7- آزمون های تکمیلی 143

4-7-1- آزمون مقایسه میانگین دو جامعه 143

4-7-2- آزمون تحلیل واریانس یک عامله 145

4-8- جمع بندی 151

 

فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات 151

5-1- مقدمه 152

5-2- خلاصه ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه تحقیق 153

5-3- تبیین یافته های مربوط به فرضیات تحقیق بر اساس ادبیات پژوهش 154

5-3-1- فرضیه اول تحقیق و تبیین نتایج 154

5-3-2- فرضیه دوم  تحقیق و تبیین نتایج 155

5-3-3- فرضیه سوم  تحقیق و تبیین نتایج 155

5-3-4- فرضیه چهارم  تحقیق و تبیین نتایج 155

5-3-5- فرضیه پنجم  تحقیق و تبیین نتایج 156

5-3-6- فرضیه ششم تحقیق و تبیین نتایج 156

5-3-7- فرضیه هفتم تحقیق و تبیین نتایج 157

5-3-8- فرضیه هشتم تحقیق و تبیین نتایج 157

5-3-9- فرضیه نهم تحقیق و تبیین نتایج 157

5-3-10- فرضیه دهم تحقیق و تبیین نتایج 158

5-3-11- فرضیه یازدهم تحقیق و تبیین نتایج 158

5-3-12- فرضیه دوازدهم تحقیق و تبیین نتایج 159

5-3-13- فرضیه سیزدهم تحقیق و تبیین نتایج 159

5-3-14- فرضیه چهاردهم تحقیق و تبیین نتایج 159

5-3-15- فرضیه پانزدهم تحقیق و تبیین نتایج 160

5-3-16- فرضیه شانزدهم تحقیق و تبیین نتایج 160

5-3-17- فرضیه هفدهم تحقیق و تبیین نتایج 160

5-3-18- فرضیه هجدهم تحقیق و تبیین نتایج 161

5-3-19- فرضیه نوزدهم تحقیق و تبیین نتایج 161

5-3-20- فرضیه بیستم تحقیق و تبیین نتایج 161

5-3-21- فرضیه بیست و یکم تحقیق و تبیین نتایج 162

5-3-22- فرضیه بیست و دوم تحقیق و تبیین نتایج 162

5-3-23- فرضیه بیست و سوم تحقیق و تبیین نتایج 163

5-3-24- فرضیه بیست و چهارم تحقیق و تبیین نتایج 163

5-3-25- فرضیه اصلی تحقیق و تبیین نتایج 164

5-4- یافته های پژوهش 164

5-5- محدودیت های تحقیق 173

5-6- ارائه پیشنهادها به مدیران فروشگاه مبتنی بر یافته های پژوهش 174

5-7- توصیه به سایر پژوهشگران 175

 

منابع و ماخذ تحقیق 177

پیوست تحقیق 186

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول (2-1( انواع سازمان های خرده فروشی 61

جدول (2-2) خلاصه تحقیقات داخلی 71

جدول (2-3) خلاصه تحقیقات خارجی 75

جدول (3-1) جدول سوالات مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی 88

جدول (3-2) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه 89

جدول (3-3) منابع گویه های استفاده شده در پرسشنامه 89

جدول (3-4) ضریب الفای کرونباخ برای سازه های پژوهش 93

جدول (4-1( جنسیت اعضای نمونه 102

جدول (4-2) سن اعضای نمونه 103

جدول (4-3) وضعیت تاهل 105

جدول (4-4) سطح تحصیلات 106

جدول (4-5) شغل اعضای نمونه 108

جدول (4-6( حجم خرید ماهانه اعضای نمونه 110

جدول (4-7) توصیف آماری متغیر های تحقیق 111

جدول (4-8) آزمون میانگین متغیر های تحقیق 112

جدول (4-9) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر فروش حضوری 117

جدول (4-10) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر پیشبرد فروش 119

جدول (4-11) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر روابط عمومی 122

جدول (4-12) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر بازاریابی مستقیم 124

جدول (4-13) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر تبلیغات 127

جدول (4-14) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر کیفیت درک شده 129

جدول (4-15) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر وفاداری برند 131

جدول (4-16) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر آگاهی از برند 133

جدول (4-17) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند 135

جدول (4-18) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر ارزش ویژه برند 137

جدول (4-19) معادل متغیر های پژوهش در مدل های خروجی لیزرل 137

جدول (4-20) شاخص های برازش مدل اصلی تحقیق 139

جدول (4-21) خلاصه روابط ساختاری(نتایج آزمون فرضیات تحقیق) 141

جدول (4-22) نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر جنسیت بر متغیرهای تحقیق 144

جدول (4-23) نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر وضعیت تاهل بر متغیرهای تحقیق 145

جدول (4-24( نتایج آزمون واریانس یک عامله جهت سنجش اثرطبقات سنی مختلف بر متغیرهای تحقیق 147

جدول (4-25( نتایج آزمون واریانس یک عامله جهت سنجش اثر سطح تحصیلات بر متغیرهای تحقیق 148

جدول (4-26( نتایج آزمون واریانس یک عامله جهت سنجش اثر سطح مشاغل بر متغیرهای تحقیق 149

جدول (4-27( نتایج آزمون واریانس یک عامله جهت سنجش اثر سطح حجم خرید ماهانه بر متغیرهای تحقیق 150

جدول (5-1) میزان اثر غیر مستقیم متغیرها 167

جدول (5-2) رتبه بندی مسیرهای اثرگذار بر ارزش ویژه برند فروشگاه پروما 169

 

 

 

فهرست اشکال

شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق 28

شکل (2-1) مدل کلر 57

شکل (2-2) مدل ارزش ویژه برند کاپفرر از دیدگاه مصرف کننده  (کاپفرر ، 1992) 58

شکل (2-3) مدل ارزش ویژه برند آکر از دیدگاه مصرف کننده  (آکر ، 1991) 59

شکل (4-1) مدل اندازه گیری متغیر فروش حضوری در حالت تخمین استاندارد 116

شکل (4-2) مدل اندازه گیری متغیر فروش حضوری در حالت معناداری 116

شکل (4-3) مدل اندازه گیری متغیر پیشبرد فروش در حالت تخمین استاندارد 118

شکل (4-4) مدل اندازه گیری متغیر پیشبرد فروش در حالت معناداری 118

شکل (4-5( مدل اندازه گیری متغیر روابط عمومی در حالت تخمین استاندارد 120

شکل (4-6) مدل اندازه گیری متغیر روابط عمومی در حالت معناداری 121

شکل (4-7) مدل اندازه گیری متغیر بازاریابی مستقیم در حالت تخمین استاندارد 122

شکل (4-8) مدل اندازه گیری متغیر بازاریابی مستقیم در حالت معناداری 123

شکل (4-9) مدل اندازه گیری متغیر تبلیغات در حالت تخمین استاندارد 125

شکل (4-10) مدل اندازه گیری متغیر تبلیغات در حالت معناداری 126

شکل (4-11) مدل اندازه گیری متغیرکیفیت درک شده در حالت تخمین استاندارد 127

شکل (4-12) مدل اندازه گیری متغیر کیفیت درک شده در حالت معناداری 128

شکل (4-13) مدل اندازه گیری متغیروفاداری برند در حالت تخمین استاندارد 129

شکل (4-14) مدل اندازه گیری متغیر وفاداری برند در حالت معناداری 130

شکل (4-15) مدل اندازه گیری متغیر آگاهی از برند در حالت تخمین استاندارد 131

شکل (4-16) مدل اندازه گیری متغیر آگاهی از برند در حالت معناداری 132

شکل (4-17) مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند در حالت تخمین استاندارد 133

شکل (4-18) مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند در حالت معناداری 134

شکل (4-19) مدل اندازه گیری متغیر ارزش ویژه برند در حالت تخمین استاندارد 135

شکل (4-20) مدل اندازه گیری متغیر ارزش ویژه برند در حالت معناداری 136

شکل (4-21) مدل  پایه درحالت استاندارد 138

شکل (4-22) مدل پایه آزمون فرضیه ها(T-value) 140

شکل (5-1( مسیرهای تحلیلی به همراه ضرایب به دست آمده در مدل کلی تحقیق 166

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار1-4) مقایسه فراوانی مردان و زنان شرکت کننده در مطالعه 104

نمودار 2-4) مقایسه فراوانی اعضای نمونه در گروه های سنی 106

نمود3-4)  مقایسه فراوانی اعضای نمونه از نظر وضعیت تاهل 107

نمودار4-4)  مقایسه فراوانی اعضای نمونه از نظر سطح تحصیلات 108

نمودار5-4) مقایسه فراوانی اعضای نمونه از نظر شغل  110

نمودار6-4) مقایسه فراوانی اعضای نمونه از نظر حجم خرید ماهانه  111

 

پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی

پاورپوینت شیوه ارائه مطالب علمی پاورپوینت شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری پاورپوینت موضوع برای درس شیوه ارائه مطالب رشته کامپیوتر پاورپوینت خلاصه شیوه ارائه مطلب علمی و فنی پاورپوینت کتاب روش پژوهش و ارائه رانکوهی رفتن به سايت اصلي دانلود…

مبانی نظری ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب شرکت های بیمه

مبانی نظری ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب شرکت های بیمه مبانی نظری ارزیابی عملکرد مبانی نظری ارزیابی عملکرد مالی پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان پایان نامه ارزیابی عملکرد به روش topsis مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه شاخص…

پاورپوینت آشنایی با مرکز داوری ایکسید (ICSID)

پاورپوینت آشنایی با مرکز داوری ایکسید (ICSID) کلمات کلیدی : پاورپوینت آشنایی با مرکز داوری ایکسیدICSID ICSID الحاق ایران به سازمان داوری ایکسید ساختار ایکسید نظام داوری ایکسید مقایسه ایکسید با ICC مقایسه ایکسید با دیوان بین المللی دادگستری ICJ…

پاورپوینت کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه محسن ثلاثی

پاورپوینت کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه محسن ثلاثی کلمات کلیدی : پاورپوینت کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه محسن ثلاثی پاورپوینت کتاب درآمدی به جامعه شناسی محسن ثلاثی پاورپوینت کتاب درآمدی به جامعه…

پاورپوینت مدیریت تحول استراتژیک و مدیریت راهبردی

پاورپوینت مدیریت تحول استراتژیک و مدیریت راهبردی پاورپوینت مدیریت راهبردی مدیریت راهبردی فرآیند تغییر مراحل تغییر نظام های کیفیت کایزن(KIZEN) مراحلدر شش سیگما مدیریت استراتژیک طبقه بندی نظامهای بهبود نظام مدیریت تحول استراتژیك وظایف نظام مدیریت تحول و متولیان آن…

پروپوزال و طرح تفصیلی وضعیت اخلاق ورزی و توزیع نظام ‌های اخلاقی دینی و دنیوی در میان نخبگان علمی و عوامل موثر بر آن

پروپوزال و طرح تفصیلی وضعیت اخلاق ورزی و توزیع نظام ‌های اخلاقی دینی و دنیوی در میان نخبگان علمی و عوامل موثر بر آن شاخص اخلاق عملی نظریه های علمی اخلاق پروپوزال نظام اخلاقی نخبگان علمی پروپوزال نظام ‌های اخلاقی…

بررسی برنامه نویسی ژنتیک و تشریح ساختار الگوریتمهای ژنتیک

بررسی برنامه نویسی ژنتیک و تشریح ساختار الگوریتمهای ژنتیک الگوریتم ژنتیک پردازش تکاملی برنامه نویسی ژنتیک ساختار الگوریتمهای ژنتیک بررسی برنامه نویسی ژنتیک و تشریح ساختار الگوریتمهای ژنتیک دانلود مقاله برنامه نویسی ژنتیک دانلود مقالات کامپیوتر دانلود مقالات هوش مصنوعی…

پاورپوینت کتاب جامعه شناسی توسعه تألیف دکتر عبدالعلی لهسایی زاده

پاورپوینت کتاب جامعه شناسی توسعه تألیف دکتر عبدالعلی لهسایی زاده کلمات کلیدی : پاورپوینت رایگان کتاب جامعه شناسی توسعه تألیف دکتر عبدالعلی لهسایی زاده دانلود کتاب جامعه شناسی توسعه تألیف دکتر عبدالعلی لهسایی زاده پاورپوینت کتاب جامعه شناسی توسعه لهسایی…

پاورپوینت زندگی نامه عبدالعزیز فرمان فرماییان

پاورپوینت زندگی نامه عبدالعزیز فرمان فرماییان پاورپوینت زندگی نامه عبدالعزیز فرمان فرماییان زندگینامه عبدالعزیز فرمان فرماییان مهمترین آثار عبدالعزیز فرمان فرماییان دیگر آثار استاد فرمان فرمائیان عبدالعزیز فرمان فرماییان مقاله زندگینامه عبدالعزیز فرمان فرماییان رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:…

پاورپوینت مديريت سيستم هاي اطلاعاتي و چالش هاي اساسي مديران در كسب وكار آينده

پاورپوینت مديريت سيستم هاي اطلاعاتي و چالش هاي اساسي مديران در كسب وكار آينده کلمات کلیدی : پاورپوینت مديريت سيستم هاي اطلاعاتي و چالش هاي اساسي مديران در كسب وكار آينده مديريت سیستم اطلاعاتی مدل سوليوان بدره ي سيستمهاي اطلاعاتي…

جوشکاری اصطکاکی تلاطمی و فرآیند آن

جوشکاری اصطکاکی تلاطمی و فرآیند آن جوشکاری اتصال فلزات جوشکاری اصطکاکی تلاطمی دانلود پایان نامه رشته جوشکاری دانلود پایان نامه جوشکاری سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل فروشگاه فایل خرید پایان نامه جوشکاری رفتن به…

اخلاق پژوهش

اخلاق پژوهش اخلاق پژوهش پاورپوینت اخلاق در پژوهش مقاله اخلاق در پژوهش اهمیت اخلاق در پژوهش اخلاق در پژوهش pdf کاربرد اخلاق در پژوهش چیست تاریخچه اخلاق پژوهش اخلاق پژوهشی چیست ملاحظات اخلاقی در انجام پژوهش رفتن به سایت اصلی…

شرایط تحقق، استثنائات و ضمانت اجرای قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد 

شرایط تحقق، استثنائات و ضمانت اجرای قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد  منع محاکمه مجدد قاعده منع رسیدگی مجدد قاعده منع مجازات مضاعف منع محاکمه مجدد پایان نامه قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف شرایط تحقق قاعده منع محاکمه و…

پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت رفتار سازمانی تألیف دکتر زهرا برومند با موضوع انگیزش

پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت رفتار سازمانی تألیف دکتر زهرا برومند با موضوع انگیزش کلمات کلیدی : پاورپوینت پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت رفتار سازمانی تألیف دکتر زهرا برومند با موضوع انگیزش پاورپوینت انگیزش فصل چهارم کتاب مدیریت رفتار سازمانی…

پاورپوینت انجمن حمایت و غرامت متقابل کلوپ های پی اند ای

پاورپوینت انجمن حمایت و غرامت متقابل کلوپ های پی اند ای کلمات کلیدی : پاورپوینت انجمن حمایت و غرامت متقابل کلوپ های پی اند ای کلوپ های پی اند ای بیمه های پی اند ای تعریف و عملکرد کلوپ های…

پاورپوینت کایزن (وظایف مدیریتی)

پاورپوینت کایزن (وظایف مدیریتی) کلمات کلیدی : پاورپوینت کایزن (وظایف مدیریتی) رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت کایزن در قالب ppt ودر ۴۷ اسلاید می باشد .شامل:کایزن چیست؟کایزن, وظایف مدیریت ازنگاه کایزن,مدل مدیریت کایزنی,وظایف مدیران وکارکنان درمدیریت کایزنی,تاریخچه کایزن, فلسفه…

بررسی حجاب زنان از عهد باستان تا دوران قاجار

بررسی حجاب زنان از عهد باستان تا دوران قاجار پوشش زنان در ایران ارزشهای فرهنگی پوشش زنان در عصر اساطیری پوشش زنان ایرانی در عهد هخامنشیان پوشش زنان ایرانی در دوره ی ساسانیان سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در…

پاورپوینت شاخص ها و رویکردها بهره وری و بررسی مدل های آن

پاورپوینت شاخص ها و رویکردها بهره وری و بررسی مدل های آن پاورپوینت مدیریت بهره وری پاورپوینت درباره بهره وری دانلود پاورپوینت بهره وری پاورپیونت بهره وری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بهره وری اندازه گيری و تحلیل جهت…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مشکلات رفتاری کودکان

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مشکلات رفتاری کودکان فصل دوم پایان نامه مشکلات رفتاری کودکان مبانی نظری مشکلات رفتاری کودکان پیشینه تحقیق مشکلات رفتاری کودکان پیشینه پژوهش مشکلات رفتاری کودکان پیشینه نظری مشکلات رفتاری کودکان ادبیات نظری مشکلات رفتاری کودکان…

انواع عوامل استرس زای شغلی از دیدگاه صاحب نظران

انواع عوامل استرس زای شغلی از دیدگاه صاحب نظران عوامل استرس زای شغلی عوامل استرس زای چالشی تحقیق درباره عوامل استرس زای چالشی تحقیق درباره عوامل استرس زای شغلی انواع عوامل استرس زای شغلی رفتن به سايت اصلي هدف از…

تحلیل و ارزیابی عناوین مجرمانه زن و مرد در قوانین ایران

تحلیل و ارزیابی عناوین مجرمانه زن و مرد در قوانین ایران آثار جنسیت در عناوین مجرمانه عناوین مجرمانه زن در قوانین ایران عناوین مجرمانه مرد در قوانین ایران عناوین مجرمانه مختص مردان عناوین مجرمانه مختص زنان دانلود تحقیق عناوین مجرمانه…

نکات مهم نقشه برداری کارگاهی

نکات مهم نقشه برداری کارگاهی نقشه برداری کارگاهی نقشه برداری رفتن به سایت اصلی   نقشه برداری از جمله کارهای است که تجربه  نقش مهمی در موفقیت نقشه برداران دارد و در این میان استفاده از تجربه دیگران بسیار کارگشا…

تعارضات زناشویی و روشهای بهبود روابط زناشویی

تعارضات زناشویی و روشهای بهبود روابط زناشویی تحقیق در مورد تعارضات زناشويي مراحل رشد تعارضات زناشويي روشهاي بهبود روابط زناشويي  رضايت زناشويي در مراحل مختلف زندگي ارتباط سازنده و موثر در زندگی زناشویی رفتن به سايت اصلي هدف از این…

پاورپوينت تحقیقات بازاریابی

پاورپوينت تحقیقات بازاریابی پاورپوينت در مورد تحقیقات بازاریابی پاورپوينت در باره تحقیقات بازاریابی دانلود پاورپوينت تحقیقات بازاریابی تحقیقات بازاریابی ppt پاورپوینت تحقیق بازاریابی پاورپوینت درس تحقیقات بازاریابی پاورپوینت کتاب تحقیقات بازاریابی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت تحقیقات بازاریابی جهت…

دانلود پاورپوینت ماهیت و مفاهیم کلیدی سیستمهای اطلاعاتی

دانلود پاورپوینت ماهیت و مفاهیم کلیدی سیستمهای اطلاعاتی سیستمهای اطلاعاتی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت سیستمها و فناوریهای اطلاعاتی در سازمان دانلود پاورپوینت ماهیت و مفاهیم کلیدی سیستمهای اطلاعاتی دانلود پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی دانلود پاورپوینت رشته مدیریت رفتن به سایت اصلی دانلود…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *