دیدگاه ها و نظریه های مختلف افسردگی 

دیدگاه ها و نظریه های مختلف افسردگی 

انواع افسردگی
انواع اضطراب
دیدگاه های افسردگی
نظریه های مختلف افسردگی
روشهای درمان انواع افسردگی
افسردگی و اضطراب در معلمان زن
دیدگاه ها و نظریه های مختلف اضطراب
پایان نامه افسردگی و اضطراب 

رفتن به سايت اصلي

هدف از این پایان نامه بررسی دیدگاه ها و نظریه های مختلف افسردگی  می باشد.
 

 

 

هنگامی که می خواهیم از جنبه های اجتماعی و بین فردی افسردگی سخن به میان آوریم اولین نامی که به نظرمان می-رسد نام هاری سالیوان است: به نظر سالیوان شخصیت ما تا اندازه زیادی به «خود بازیابی» مفهومی که او از جرج هربرت میر اقتباس کرده وابسته است. براساس این مفهوم، ما میل داریم خود را در آینه چشمان دیگران ببینیم و خود را در واکنش های آنان و در کنش های متقابلشان نسبت به ما بازیابیم، اگر واکنش های آن ها همیشه مساعد باشد، «تصویر بازتابی» خوبی از خود خواهیم داشت. اما برعکس، اگر واکنش های آنان نامساعد باشد یا پیگیر بنا شده «تصویر بازتابی» ما از خودمان منفی خواهد بود. این مفهوم عزت نفس که به پایه ادراک ما از ادراک دیگران استوار است حاوی این معناست که جهت گیری تمام رفتارهای ما تابعی از «دیگری تعمیم یافته» است چه حاضر باشد چه غالب (یوسف زاده،1390،ص30).

 

 

نظریه ملانی کلاین 
ملانی کلاین معتقد است که افسردگی مربوط به از ترس گرفتن می باشد، به عبارت دیگر کودک چیزی را که قبلاً به راحتی از مادر می گرفته الان قادر نیست آن را بگیرد ترس هم ممکن است یکی از عامل های افسرگی باشد که به صورت های گوناگون جلوه می کند. مانند ترس از مدرسه یک شخص یا یک موقعیت مشخص که ترس از مدرسه در کودکان افسرده مشاهده می شود احساس بی-ارزش در بعضی از افسرده ها وجود دارد (پورافکاری،1371،ص24). 

 

 

نظریه کامرون 
کامرون در سال 1963 در توضیح روان کاوانه افسردگی، آن را از جهت سازگاری فرد مورد بررسی قرار می دهد زیرا این افسردگی مکانیزم هایی در فرد افسرده ایجاد می کند که تماس او را با محیط آسان کرد و او را از برگشت کامل باز می-دارد. به عبارت دیگر بیمار احساس دردمندی و ناتوانی می-کند و از نزدیکانش کمک می خواهد تا به او اطمینان دهند که آن طور که خودش فکر می کند درمانده و ناتوان نیست (اخوت، 1362،ص40). 

 

 

نظریه ادوارد بیبرنیک 
او در سال 1953 نظریه اش را بیان نمود. تفاوتی که با روان کاوان دارد این است که او بیشتر به پاسخ های آگاهانه و به روان شناسی خود اعتبار می دهد تا به تعارضات ناخود-آگاه بین خود و فراخود او عامل اصلی افسردگی را مسأله کاهش احترام به خود مطرح می کند و محرومیت های آشکار فرد و انتظاراتی را که دارد، عامل ایجاد افسردگی می داند (پورافکاری، 1371،ص97). 

 

 

نظریه الکساندرلوئی 
الکساندر نیز افسردگی را حالت شدید غم و اندوه می داند و آن را مانعی می داند که خصومت های نهفته به علت آن که فرد فاقد قدرت بیان آن ها نسبت به فرد از دست رفته به خود باز می گردد احساس تقصیر و گناه نیز آن را سخت تر می کند (پورافکاری،1371، ص98). 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

2-1 مقدمه    9
2-2-1 تاریخچه اضطراب    12
2-2-2 تاریخچه افسردگی    15
2-2-3 تعاریف و نظریههای اضطراب    19
2-2-4 تعاریف و نظریههای افسردگی    28
2-2-4-1 افسردگی از دیدگاه روان پویایی:    32
2-2-4-2 افسردگی از دیدگاه رفتارگرایان:    32
2-2-4-3 افسردگی از دیدگاه شناختی:    33
2-2-4-4 افسردگی از دیدگاه اجتماعی:    33
2-2-5 انواع اضطراب    35
2-2-5-1 اضطراب موقعیتی:    36
2-2-5-2 اضطراب خصیصهای:    36
2-2-6 انواع افسردگی    36
2-2-6-1 افسردگی در نوجوانی    36
2-2-6-2 افسردگی پنهان    37
2-2-6-3 افسردگی اتکائی    37
2-2-6-4 افسردگی رجعتی    37
2-2-6-5 افسردگی پس از زایمان    38
2-2-6-6 افسردگی نوروتیک    38
2-2-6-7 افسردگی عضوی    38
2-2-6-8 افسردگی علاقی    39
2-2-6-9 افسردگی ناشی از موفقیت    39
2-2-6-10 افسردگی ناشی از مصرف دارو    39
2-2-6-11 افسردگی در نتیجه پیری    39
2-2-6-12 افسرگی فصلی    40
2-2-6-13 افسردگی در دانشجویان    40
2-2-6-14 افسردگی در زنان    41
2-2-7 درمان افسردگی براساس نظریه یادگیری    44
2-2-8 انواع درمانهای افسردگی    45
2-2-8-1 شناخت درمانی:    45
2-2-8-2 رفتار درمانی:    46
2-2-8-3 درمان بین فردی    46
2-2-8-4 رواندرمانی تحلیلگرا    46
2-2-8-5 رواندرمانی حمایتی    46
2-2-8-6 گروه درمانی    46
2-2-8-7 رواندرمانی خانواده    47
2-2-9 تعریف کودکان استثنایی    47
2-2-9-1 تعریف آموزش و پرورش استثنایی    49
2-2-10  علل افسردگی معلمان زن :    50
2-2-10-1 معلمی سختترین شغل دنیا (مقدمهای بر استرس معلمان زن)    51
2-2-10-2 نظم دانشآموزان فضا را مناسبتر میکند    52
2-2-10-3 هنر معلم فقط در آموزش نیست    54
2-2-10-4 معلمان زن با استرسهای گوناگونی مواجه هستند    54
2-2-10-5 کنترل کلاس    55
2-2-10-6 برقراری ارتباط با دانشآموزان    56
2-2-11 استرس معلمان زن    60
2-2-11-1 نشانهها و علائم استرس در معلمان زن    61
2-2-11-2 منابع استرس معلمان زن    62
2-2-11-3 ویژگیهای شخصیتی و استرس    62
2-2-11-3 -1 مدیریت زمان    63
2-2-11-3-2 خودپیجویی    63
2-2-11-3-3 خودآرامبخشی    64
2-2-11-3-4 مثبت اندیشی    64
2-2-11-3-5 گشودگی    65
2-2-11-3-6 افزایش تواناییها و مهارتها    65
2-2-11-4 آثار تخریبی استرس شدید در تدریس    67
2-2-12 منابع شایع استرس    68
2-2-13 رابطه رضایت شغلی با استرس    69
2-2-13-1 مهار استرس با استفاده از رژیم غذایی    70
2-2-13-2 تأثیر خنده بر کاهش استرس    71
2-2-13-3 برخورد عملی با استرس    72
2-2-14  عصبانیت و راههای پیشگیری از آن    73
2-2-14-1 عصبانیت و راهحل آن    75
2-2-15  اضطراب عامل مرگ بیماران قلبی است    78
2-2-16 شخصیت تیپ آ    79
شخصیت نوروتیک    81
مدرسه سالم    83
2-2-17 افزایش روحیه کارکنان    88
2-3 پیشینههای پژوهش    88
2-3-1 پیشینه داخلی    89
2-3-2 پیشینه خارجی    92
2-4 جمعبندی و چهارچوب نظری تحقیق    93
منابع و مأخذ    95

 

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مهارتهای اجتماعی نابینایان

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مهارتهای اجتماعی نابینایان مبانی نظری مهارتهای اجتماعی نابینایان دانلود مبانی نظری مهارتهای اجتماعی نابینایان پیشینه تحقیق مهارتهای اجتماعی نابینایان ادبیات نظری مهارتهای اجتماعی نابینایان فصل دوم پایان نامه مهارتهای اجتماعی نابینایان مبانی نظری و پیشینه…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش غنی سازی زندگی زناشویی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش غنی سازی زندگی زناشویی مبانی نظری غنی سازی زندگی زناشویی دانلود مبانی نظری غنی سازی زندگی زناشویی مبانی نظری غنی سازی زندگی زناشویی تحصیلی پیشینه تحقیق غنی سازی زندگی زناشویی ادبیات نظری غنی سازی زندگی…

طلاق در ادیان الهی و بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی طلاق

طلاق در ادیان الهی و بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی طلاق دانلود پایان نامه طلاق دانلود پایان نامه طلاق در ادیان الهی دانلود پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی طلاق دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی دانلود پایان نامه…

پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی

پروپوزال افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی تدوین برنامه بازاریابی پروپوزال افزایش فروش پروپوزال تدوین برنامه بازاریابی پروپوزال افزایش فروش در شرکتها تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش افزایش فروش با مدونسازی برنامه بازاریابی رفتن به سایت اصلی دانلود…

پرسشنامه تعارض کار و خانواده کارلسون و همکاران WFCS

پرسشنامه تعارض کار و خانواده کارلسون و همکاران WFCS کلمات کلیدی : پرسشنامه تعارض کار خانواده پرسشنامه تعارض کار-خانواده کارلسون دانلود پرسشنامه تعارض کار-خانواده کارلسون پرسشنامه تعارض کار و خانواده پرسشنامه تعارض کار و خانواده کارلسون پرسشنامه تعارض کار و…

رابطه پیشرفت تحصیلی فرزندان و تعامل عاطفی خانواده

رابطه پیشرفت تحصیلی فرزندان و تعامل عاطفی خانواده روابط عاطفی خانواده پیشرفت تحصیلی فرزندان دانلود مقالات رشته روانشناسی دانلود مقالات روانشناسی دانلود مقاله رابطه پیشرفت تحصیلی فرزندان و تعامل عاطفی خانواده دانلود مقاله تاثیر روابط عاطفی خانواده بر پیشرفت تحصیلی…

دانلود پاورپوینت کتاب شیمی آلی 2 از دکتر معصومی

دانلود پاورپوینت کتاب شیمی آلی 2 از دکتر معصومی پاورپوینت کتاب شیمی آلی 2 از دکتر معصومی پاورپوینت شیمی آلی 2 پاورپوینت شیمی آلی 2 پیام نور رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کتاب شیمی آلی 2 از دکتر معصومی…

پرسشنامه ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان

پرسشنامه ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان در فرآیند تصمیم گیری از دیدگاه کارکنان پرسشنامه تصمیم‌گیری مشاركتی در کتابخانه پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات در کتابخانه پرسشنامه مدیریت مشارکتی در کتابخانه پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات بر میزان مشارکت سازمان…

پاورپوینت فشرده سازی فایلهای تصویری

پاورپوینت فشرده سازی فایلهای تصویری دانلود پاورپوینت فشرده سازی فایلهای تصویری آموزش فشرده سازی فایلهای تصویری چگونگی فشرده سازی فایلهای تصویری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فشرده سازی فایلهای تصویری جهت رشته گوناگون در قالب 41 اسلاید و با…

پاورپوينت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع کاخ بلند

پاورپوينت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع کاخ بلند پاورپوينت کودکان با موضوع کاخ بلند دانلود پاورپوينت کودکان با موضوع کاخ بلند پاورپوينت درباره کودکان با موضوع کاخ بلند رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع کاخ…

تحقیق بررسی روشهای بهینه سازی

تحقیق بررسی روشهای بهینه سازی کلمات کلیدی : تحقیق بررسی روشهای بهینه سازی بررسی روشهای بهینه سازی روشهای بهینه سازی بهینه‌سازی یک‌هدفه مفاهیم بنیادی در بهینه‌سازی چند‌هدفه‌ جستجو و تصمیم‌گیری مروری بر روش‌های مرسوم در بهینه‌سازی چند‌هدفه روش مجموع وزندار…

مقاله ترجمه شده رشته اقتصاد و مدیریت با عنوان محتوای اطلاعاتی اعلام سود در کشور دانمارک‏

مقاله ترجمه شده رشته اقتصاد و مدیریت با عنوان محتوای اطلاعاتی اعلام سود در کشور دانمارک‏ مقاله ترجمه شده رشته اقتصاد و مدیریت با عنوان محتوای اطلاعاتی اعلام سود در کشور دانمارک‏ همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروشگاه…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد 47 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد 47 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری ارزیابی عملکرد پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مبانی نظری سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد پیشینه تحقیق سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد مبانی…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 4

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 4 مبانی نظری فرهنگ سازمانی چارچوب نظری فرهنگ سازمانی پیشینه فرهنگ سازمانی پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی پیشینه پژوهش فرهنگ سازمانی پیشینه خارجی فرهنگ سازمانی پیشینه داخلی فرهنگ سازمانی تاريخچه فرهنگ سازماني تاریخچه فرهنگ…

دانلود پاورپوينت درخت AVL اسلاید 29

دانلود پاورپوينت درخت AVL اسلاید 29 پاورپوینت درخت پاورپوینت درخت AVL دانلود پاورپوینت درخت AVL پاورپوینت در مورد درخت AVL دانلود در مورد پاورپوینت درخت AVL رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت درخت AVL اسلاید 29 جهت رشته مهندسی نرم…

اختیار طلاق از طرف زن و مرد و موانع آن با تاکید بر طلاق توافقی

اختیار طلاق از طرف زن و مرد و موانع آن با تاکید بر طلاق توافقی "تعریف لغوی و اصطلاحی طلاق" اختیار طلاق اختیار طلاق به زن اختیار طلاق در دست مردان اختیار طلاق زن اختیار طلاق در حقوق ایران چرا…

پاورپوینت برنامه نویسی c

پاورپوینت برنامه نویسی c پاورپوینت برنامه نویسی خانواده c دانلود پاورپوینت آموزش برنامه نویسی c دانلود پاورپوینت زبان برنامه نویسی c پاورپوینت درباره برنامه نویسی c رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت برنامه نویسی c جهت رشته ی نرم افزار…

مبانی نظری ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با مدل یکپارچه سازی اراضی

مبانی نظری ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با مدل یکپارچه سازی اراضی کلمات کلیدی : سکونتگاه های غیررسمی مبانی نظری اسکان غیر رسمی مبانی نظری سکونتگاه های غیررسمی ویژگی های سکونتگاه های غیررسمی مبانی نظری ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی علل شکلگیری…

بررسی رابطه‌ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده‌ی اقتصادی در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه‌ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده‌ی اقتصادی در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حاکمیت شرکتی ارزش افزوده‌ اقتصادی مالکیت نهادی تمرکز مالکیت رابطه‌ حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده‌ی اقتصادی بررسی رابطه‌ حاکمیت شرکتی و ارزش…

بررسی اثرات انواع تسهیلات اعطایی،وثیقه و مشخصات فردی وام گیرندگان بر مطالبات معوق

بررسی اثرات انواع تسهیلات اعطایی،وثیقه و مشخصات فردی وام گیرندگان بر مطالبات معوق پروژه مطالبات معوق دانلود پایان نامه مطالبات معوق عوامل افزایش مطالبات معوق راهکارهای کاهش مطالبات معوق اثرات انواع تسهیلات اعطایی بر مطالبات معوق اثرات وثیقه بر مطالبات…

ارزیابی ارتباط دو زبانه بودن و پیشرفت تحصیلی بچه ها در مدارس

ارزیابی ارتباط دو زبانه بودن و پیشرفت تحصیلی بچه ها در مدارس پیشرفت تحصیلی کودکان دو زبانه بودن کودکان رابطه دو زبانه بودن و پیشرفت تحصیلی ارتباط دو زبانه بودن و پیشرفت تحصیلی بچه ها دوزبانگی و افت تحصیلی اثرات…

تمایز طلاق از مفاهیم مشابه و انواع طلاق در فقه و حقوق ایران

تمایز طلاق از مفاهیم مشابه و انواع طلاق در فقه و حقوق ایران "تعریف لغوی و اصطلاحی طلاق" تعریف طلاق در فقه اقسام طلاق در فقه انواع طلاق در اسلام انواع طلاق در فقه انواع طلاق در فقه و حقوق…

دانلود فصل هفتم پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی با عنوان مکتب ها و نظریه های سازمان و مدیریت

دانلود فصل هفتم پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی با عنوان مکتب ها و نظریه های سازمان و مدیریت پاورپوینت مدیریت آموزشی پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی پاورپوینت مکتب ها و نظریه های سازمان و مدیریت فصل هفتم پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی رفتن به سايت اصلي…

دانلود پاورپوینت گرما و بهینه سازی مصرف انرژی فصل دهم علوم تجربی پایه هفتم

دانلود پاورپوینت گرما و بهینه سازی مصرف انرژی فصل دهم علوم تجربی پایه هفتم دانلود پاورپوینت گرما و بهینه سازی مصرف انرژی فصل دهم علوم تجربی پایه هفتم پاورپوینت گرما و بهینه سازی مصرف انرژی علوم تجربی پایه هفتم دانلود…

بررسی فقهی و حقوقی ثمن شناور در قراردادهای پیش فروش  و ارائه راهکارها

بررسی فقهی و حقوقی ثمن شناور در قراردادهای پیش فروش  و ارائه راهکارها تحقیق ثمن شناور بررسی فقهی ثمن شناور بررسی حقوقی ثمن شناور اهمیت قراردادهای پیش فروش اموال اعتبار قراردادهای پیش فروش اموال بررسی فقهی و حقوقی ثمن شناور…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *